پرش لینک ها

گزارش مدیران عامل ۱۴۰۰

گزارش مدیران عامل ۱۴۰۰ ایلیا

مدیران عامل با وجود خوش بین نبودن به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در آینده، نسبت به بهبود عملکرد بنگاه خود امیدوار هستند و انتظار رشد را دارند.

خلاصه مدیریتی

بیــان چکیــده نتــایج بــه دســت آمــده در خــلال هــر بخــش ایــن مطالعــه در لیســت زیر ارائه شده‌است سیزده درصد از مدیران عامل این مطالعه نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند و سی‌ودو درصد به رونق اقتصاد خوش‌بین هستند شصت درصد از مدیران عامل به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 1400 امیدوار هستند مدیران عامل در بنگاه‌های بزرگتر، خوش‌بین به محیط و امیدوار به عملکرد بنگاه هستند هفتادوهشت درصد مدیران عامل معتقدند عملکرد بنگاه شان (از منظر رشد یا رکود) تفاوت چشمگیری با سال گذشته نخواهد کرد عدم ثبات اقتصادی و کمبود نیروی متخصص توانمند دو دغدغه اصلی مدیران عامل در سال 1400 هستند مدیران عامل با نگرانی ادامه‌دار شدن تحریم‌ها، کمترین امیدواری به محیط را دارند بیش از نیمـی از کسب‌وکارهای حاضر در این مطالعه در معرض آسیب جدی ناشی از شیوع بیمـاری کرونـا قرار گرفته‌اند بیست‌وهشت درصد از مدیــران عـامــل حاضر در مطالعـه روزانــه با استرس شدید زنـدگـی می‌کنند مدیران عامل با کیفیت خواب مناسب کمتر از دیگر مدیران عامل با استرس زیاد مواجه‌اند حدود چهل درصد از مدیران عامل در ایران میزان تعادل کار و زندگی مناسبی را تجربه می‌کنند میانگین ساعت کاری مدیران عامل یازده ساعت در روز است بیش از شصت درصد از مدیران عامل قبل از هفت صبح بیدارند حدود هشتاد درصد مدیران عامل اذعان داشتند کیفیت ارتباطی مناسبی با اعضای هیئت مدیره خود دارند متوسط زمان حضور مدیران عامل در شبکه‌های اجتماعی حدود دو ساعت در روز است منبع اول بیش از نیمی از مدیران عامل برای کسب اطلاعات، منابع اطالعاتی و خبری غیررسمی از قبیل شبکه‌های تخصصی و رسانه‌های خارجی است متوسط سرانه مطالعه بین مدیران عامل شش تا هفت جلد کتاب در سال است

ابهام مدیران عامل از آینده

۱۳ درصد از مدیران عامل نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند

مدیران عامل با وجود خوش بین نبودن به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در آینده، نسبت به بهبود عملکرد بنگاه خود امیدوار هستند و انتظار رشد را دارند

* مدیران عامل با دیدگاه غیرمثبت، مدیران عاملی هستند که شرایط اقتصاد در سال 1400 را توام با رکود زیاد، رکود نسبی و یا بدون تغییر پیش بینی کرده اند.

* مدیران عامل با دیدگاه غیرمثبت، مدیران عاملی هستند که شرایط اقتصاد در سال 1400 را توام با رکود زیاد، رکود نسبی و یا بدون تغییر پیش بینی کرده اند.

دریافت متن کامل گزارش نخست مدیران عامل (۱۴۰۰)

ILIΛ's website uses cookies to improve your web experience.