رویداد رونمایی از

گزارش
مدیران
عامــــــل

ضمن تشکر از همراهی شما، ظرفیت ثبت‌نام تکمیل شد. می‌توانید نسخه‌ی دیجیتال گزارش را دریافت کنید.

مطالعه و دانلود گزارش مدیران عامل ۱۴۰۳:

نسخه‌های پیشین گزارش مدیران عامل:
گزارش مدیران عامل ۱۴۰۱
گزارش مدیران عامل ۱۴۰۰

رویداد بعدی ایلیا: IRAN EXPO 2024